НЧ "Съзнание-1927"

Мисия на неправителствената организация

Да отговаря на нуждите и потребностите на местната общност в културен, социален и образователен план.

Цели на организацията

Създава, опазва и разпространява духовните ценности; задоволява културните ценности и интереси на населението; организира културни прояви в селото; изпълнява социална и образователна дейност ;осигурява достъп до информация в населеното място, където осъществява дейността си; развива и обогатява културния живот; разширява знанията и интересите на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; възпитава и утвърждава към национално самосъзнание; подпомага интегрирането на на социално изолирани групи; осигурява развитието на младежки дейности; развива и обогатява социалната и образователна дейност; поддържа информационен център, като осигурява достъп до информация; предоставя компютърни и интернет услуги; създава и поддържа електронни и информационни мрежи; създава и съхранява музейни колекции

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info